فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

مادر

تاج ازفـرق فلـك برداشتـن ، ......... جـاودان آن تــــاج بـر سـر داشتـن
در بهشــت آرزو ره يافتـن ، ......... هر نفس شهدي به ساغرداشتن
روز، در انـواع نعمـتهـاو نــاز ......... شب،بتـي چون مـاه دربـر داشتن
صبـح،ازبام جهان چون آفتـاب ......... روي گيــتــي را منــور داشــتـن
شامگـه، چون ماه رؤياآفـرين ......... نـــاز بر افــلاك و اختــر داشتـــن
چون صبا در « مزرع سبزفلك » ......... بــال در بــال كبــوتــر داشتـــن
حشمـت و جاه سليمـان يافتـن ......... شـوكت و فـر سكــنـدر داشتن
تا ابـد دراوج قـدرت زيسـتن ......... ملـك هستـي را مسخـر داشتن
برتوارزاني كه ماراخوشتراست ......... لذت يك لحظـه مــادر داشتن

فريدون مشيري

+ فردوس ; ٦:٤٩ ‎ق.ظ ; ٥ شهریور ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()