فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

وطن

شنبه : يه مسافرت كوتاه.

تا يكي دو روز از دست من راحتيد مگه.... التماس دعا

------------------------
« روح لطيف آن است كه به زادگاه خود علاقه مند باشد و در آرزوي آن بسربرد. سزاوارترين شهرها به دلدادگي شهري است كه آبش را آشاميده اي و خوراكش را خورده اي و گويند : سرزمين مرد دايه اوست و خانه اش گاهواره او.
بقراط گويد : به هر بيماري از غذاي سرزمينش دهيد زيرا نفس به غذاهاي سرزمين خود گرايش دارد. ديگري گويد : نشانه خردمندان خوي گرفتن با دوستان و دلدادگي به وطن خان مان است.
گويند :اگرخواهي وفاي كس و پايداري عهد و پيمانش بداني ، بنگر به دلدادگي او به وطنش و كشش دل او به دوستانش و سرشك او بر گذشته روزگارانش».

( لطيفه ها، به نقل از البلدان)
+ فردوس ; ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; ٢۱ آذر ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()