تسليت..

يكي از اشتباهات مصطلح اينه كه مي نويسند: درگذشت.... تسليت باد! حالا چرا ؟
چون : تسليت به معني دلخوشي است و ( به كسي تسليت گفتن) يعني (به كسي جمله هاي دلخوش كننده گفتن)به همين دليل اين عبارت يعني( درگذشت .... بر شما تسليت باد) غلط بوده و معنايي متضاد بامقصود گوينده دارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید