نمي دانم كتابهاي انتشارات غزال و سائسي را در زمينه كامپيوتر ديده ايد يا نه؟
جريان از اين قرار استكه عزيزان اين دو انتشاراتي در كوششي براي فارسي كردن اصطلاحات كامپيوتري ، معادل هايي را به كار برده اندكه واقعا ثقيل،سنگين و شديدا
نا مانوس است. مثلا Motherboard را (تخته مادر) ترجمه كرده اند و چندين نمونه ديگر.
جهت اطلاع بيشتر به كتاب اينترنت هارلي هان ( عنوان اصلي در خاطرم نيست) مراجعه كنيد.

/ 0 نظر / 3 بازدید