قطعه...

آب از ديار دريا،
با مهـر مادرانه،
آهنگ خاك مي كرد،

بر گرد خاك مي گشت،
گرد ملال او را ،
از چهره پاك مي كرد.


از خاكيان ندانم،
ساحل به او چه مي گفت،
كان موج ناز پرورد،
سر را به سنگ مي زد،
خود را هلاك مي كرد!

/ 0 نظر / 2 بازدید