از آنچه جستني است نجويند غير عيب

وزآنچه خوردني است،فقط غبطه مي خورند

بيكارگان عاطل و باطل نشسته اي

كز كـاركردن ديگـران رنج مي برند.

/ 0 نظر / 3 بازدید