کار بد....توجيه کار بد ... عيد مبارکی !

اولا که عيد همه مبارک .. و اين حرفا !
دوما : ضمن احترام به نظر تمام دوستان؛ چه موافق و چه مخالف عرض می کنم که کار بد زشته و ناپسند توجيهش هم بدتر! بازم اينکه کار بد بده ؛ از آدمای خوب بدتر! اينکه يک عده از علما و بزرگان سيگار می کشيدن دليلی بر توجيه اين عمل واقعا کريه نيست ... بازم می گم : به نظر من غير منطقی و غير عقلانی و زشت ‌آزار دهنده است !
مخلص همگی!

/ 7 نظر / 7 بازدید
maryam

مطلق حرف نزنيد...اين چيزيه که شما به من ياد داديد!

سكرتر

اين که کار بديه درست. ولی بد بودن اين کار هم حرف تو رو توجيه نمی کنه! حرف تو هم دور از ادب و منطق بود! همون جور که سيگار کشيدن هم خوب نيست!

فردوس

سلام سکرترجان ! حرفم نه دور از ادب بود نه دور از منطق ! می تونستی بگی تند بود ! اگه با این منطق بخوايم بريم جلو منم می تونم بگم که : چون فردی که سيگار ميکشه با اين کارش به حريم بقيه تجاوز می کنه و در واقع ظلم می کنه پس من هم حق دارم اين جوری خطابش کنم ! نه ! درست نيست. حرف من هر چی باشه بدتر از فتوای تحريم سيگار نيست که اگه خوب دقت کنه از همه لحنا تندتره ! قربانت

نارينه

اينجا دعواست؟!!!!!نفس کـــــــــش،نفس نکــــــــش.

نارينه

خودت و ناراحت نکن.حرص نخور يه وقت خودتم سيگاری ميشيا!!!!!!

ماهی سیاه کوچولو

کار بد اينه که هی قطعيت بديم و فکر کنيم اونی که ما می گيم درسته چون ما می گيم! بعدش هم تو رو خدا ديگه از اين بحث ها راه نندازيد من ديگه حالم بد می شه وقتی می بينم يه عده دارن...