ماهواره امید

 


اول: ماهواره ایرانی امید به فضا پرتاب شد

دوم: در نخستین مورد از تصادف ماهواره‌یی، دو ماهواره در مدار زمین با یکدیگر برخورد کردند.

  با توجه به این که تصادف ماهواره ها بی سابقه بوده کدام گزینه صحیح است؟

 1- ماهواره ایرانی لایی کشیده و باعث برخورد این دو ماهواره روسی و آمریکایی شده است؟

2- این دو ماهواره با دیدن ماهواره ایرانی دستپاچه شده و کنترلشان را از دست داده اند ؟

3-این تصادف ساختگی است و هدف آن بدنام کردن کشورمان و تروریست قلمداد کردن ماست؟

4- این دو ماهواره قصد توطئه داشتند ولی دچار تیر غیب شدند!

/ 0 نظر / 6 بازدید