حق الناس

دو هفته قبل از محرم ، برگه ای آوردند دم در که رضایت بدهیم پارکینگ بلوک را موقتاً هیأت کنند برای عزاداری. از اول محرم تا عاشورا یا نهایتاً سیزدهم محرم.
امضا را که زدیم ،۵ - ۶ روز مانده به محرم،برنامه شروع شد.
اعتراض ملیحی! کردیم و پاسخی ملیح تر!! دریافت کردیم که بالاخره مقدمه ای و پیشوازی و ...

رفتیم مسافرت و برگشتیم و پارکینگ همچنان هیأت ماند!

یواشکی پرسیدیم قرار نبود یک دهه باشد ؟؟ و فهمیدیم که تا اربعین و شاید هم آخر صفر!
بعد از آن هم ا... اعلم .

/ 0 نظر / 7 بازدید