۶

خداي فواحش را حرام كرد ،
ظاهر و باطن!
فاحشه باطن –
حسد است!

--------------------------------------------------------
فرياد از معرفت رسمي ،

واز عبادت عادتي ،
و از حكمت تجربتي ،

و از حقيقت حكايتي،


ايمن آن زمان شوي ، كه با ايمان زير خاك شوي!

/ 0 نظر / 2 بازدید